T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  


Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Valilik Hizmet Standartları

 İl Dernekler Müdürlüğü Hizmet Standartları
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                                                                                   T.C.

                                                                               KARABÜK VALİLİĞİ

                          İl Dernekler Müdürlüğü

              HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

 

1

DERNEK KURULUŞU

1- Dernek kurucuları tarafından imzalanmış bir adet kuruluş bildirimi (EK- 2) 

2- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,

3- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

 (1) gün.

 

2

DERNEK ŞUBESİ KURULUŞU

1- Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2)

2- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

3- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

4- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

5- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

 

  (1) gün.

 

3

FEDERASYON KURULUŞU

1- Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimi (EK- 2)

2- Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü

3- Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

4- Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

5- Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

6- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

  (1) gün.

 

4

BİLGİ EDİNME

1-Ad-Soyad

2-Adres

3-T.C.Kimlik No

4-Bilgi Edinme Başvuru Formu

(5) gün.

 

5

GENEL KURUL TOPLANTILARI

(OLAĞAN - OLAĞANÜSTÜ)

 

1-Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi alan derneklerin sisteme girmek suretiyle

2. DERBİS kullanıcı adı ve şifresi almayan derneklerin Genel Kurul Sonuç Bildirimini teslim etmeleri.

 

Tüzük tadilatı var ise;

Yukarıdaki belgelere ek olarak,

  1. (2) adet Yeni şekliyle düzenlenmiş tüzük, (Yeni yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış)
  2. (1) adet Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski halini gösterir yazı.

 

 (1) gün.

 

6

DERNEK ORGANLARINDA DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

1- Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi alan derneklerin sisteme girmek suretiyle

 

2- DERBİS kullanıcı adı ve şifresi almayan derneklerin (1) adet ”Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi”ni teslim etmeleri

 

5 dakika

 

7

 

 TAŞINMAZLARIN TAPU İŞLEMLERİNE ESAS YETKİ BELGESİ TALEBİ

 

a)      Alınacak taşınır ve taşınmaza ait bilgiler,

b)      Dilekçe,

c)      Yönetim kurulu kararı,

d)      Genel kurul kararı.

 

 

(1) gün

 

 

 

1 Hafta

8

DERBİS KULLANICISI BAŞVURUSU

1-Dernek adına alınmış e-posta adresi

2-Yönetim kurulunun DERBİS kullanıcısı hakkındaki karar fotokopisi

3-Dilekçe

            30 dakika.

 

9

DEFTER TASDİKİ (YENİ KURULAN DERNEKLER İÇİN)

1-Karar Defteri

2-Üye Kayıt Defteri

3-Gelen Evrak Kayıt Defteri

4-Giden Evrak Kayıt Defteri

5- Demirbaş Defteri (Tutulması zorunlu değil, isteğe bağlı)

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Tutulması zorunlu değil, isteğe bağlı)

7- İşletme Hesabı Defteri

            (7) gün.

 

10

DEFTER TASDİKİ (BİTEN DEFTERLER  İÇİN)

1-Üst yazı (Dilekçe)

2-Defterin tasdiki için alınmış yönetim kurulu kararı

3-Tasdik ettirilmek istenen defter

           (7) gün.

 

11

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA

Dernek veya vakıflar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler

1- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK 4)  bir nüsha

 

1 GÜN

 

 

12

DERNEK BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ

 

-Derbis kullanıcı adı ve şifresiyle Derbis sayfasında giriş yapılarak bildirimde bulunulması halinde kağıt ortamında verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

-Kağıt ortamında verilmesi durumunda; Yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış dernek beyannamesi (EK 21)

 

30 dakika

 

13

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK OLMA TALEBİ

 

1-Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,

2-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi bir adet,

3-Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.

20 GÜN

İÇİNDE BAKANLIĞA GÖNDERİLİR.

 

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir

 

14

İZİNLE KULLANILACAK KELİMELER

(Dernek Adlarında Türk, Türkiye, Milli Cumhuriyet Gibi Kelimelerin Kullanılması)

1-Dernek üye listesi  (1 adet)

2-Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor  (1 adet)

3-İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği (1 adet)

 

 

20 GÜN

İÇİNDE BAKANLIĞA GÖNDERİLİR.

 

Sonuç, Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.

 

15

LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ TALEBİ

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği

4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

 30 Gün

Not: Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. 

 

16

MAL BİLDİRİMİ

Kamu yararına çalışan dernekler (0–5 ) ile biten yıllarda, yönetim kurulu başkanları mal bildirimlerini İçişleri Bakanlığı’na bildirilmek üzere, şube başkanları da mülki idareye bir ay içerisinde vermeleri zorunludur.

(1) saat.

 

17

YARDIM TOPLAMA

 

1-Dilekçe (Hangi amaçla,ne miktarda yardım toplanacağı,yardım toplama faaliyetinin sürdürüleceği il,ilçeler,yardım toplama şekillerinin hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilecek)

2- Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler.

3-Derneklerde, yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların T.C. Kimlik numaraları ve adreslerini belirtir belge

4- Kamu görevlilerin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili Valilik ve Kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri.

5-Sorumlu kişilerin (düzenlenecek kimlik belgeleri için)fotoğrafları 2’şer adet

6-Dernekler için, yardım toplamaya ilişkin (makbuz adetleri, ne kadar süreli,ne şekilde yardım toplanacağı,kimlerin çalıştırılacağı,sorumlu kişilerin kimler olduğu ve nerelerde yardım toplama faaliyetinde bulunulacağının belirtildiği) yönetim kurulu kararının fotokopisi

 (30) gün.

 

 

 

 

18

 

 

 

İZİN ALMADAN YARDIM TOPLAYACAK

(DERNEK, KURUM VE VAKIFLAR)

1. Dernek, Kurum veya Vakfın ikametinin bulunduğu Mülki İdare Amirliğine yazılmış dilekçe (içeriğinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı, yardım toplama miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti rapor vb. bilgi ve belgeler.

  1. 2. Görev alacakların T.C. Kimlik Numarası, adreslerini gösteren belge ve 2 şer adet fotoğrafları

 (1) gün.

 

   19

 

 

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ

1-Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi alan derneklerin sisteme girmek suretiyle

2- DERBİS kullanıcı adı ve şifresi almayan derneklerin Taşınmaz Mal Bildirimini teslim etmeleri.

3-Taşınmaza ilişkin Tapu Belgesi.

 

 

5 Dakika

 

   20

 

 

DERNEĞİN TASFİYE İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ

 

 

  1. Fesih Kararına ilişkin Genel Kurul Kararı,
  2. Tasfiye Tutanağı

 

 

10 Dakika

 

    21

 

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

 

 

İlgili derneğin Temsilci olarak seçtiği kişiye ait “Temsilcilik Yetki Belgesi”

 

 

5 Dakika 

 

    22

 

 

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

1-Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresi alan derneklerin sisteme girmek suretiyle

2- DERBİS kullanıcı adı ve şifresi almayan derneklerin Yerleşim Yeri Değişikli Bildirimini teslim etmeleri.

3-Yönetim Kurulu Kararı

 

 

5 Dakika

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                  İkinci Müracaat Yeri:

İsim                : Erdal GÜLER                                                                               İsim                 : İsmet TABAŞ

Unvan             : İl Dernekler Müdürü                                                                    Unvan             : Vali Yardımcısı

Adres              : Hükümet Konağı Kat:3                                                                 Adres              : Hükümet Konağı Kat:2 

Tel                  : 0 370 4125597                                                                                Tel                  : 0 370 4152585

Faks               : 0 370 4157820                                                                                Faks               : 0 370 4127654

E-Posta           :                                                                                                        E-Posta           :


Bu içerik toplam 14.721 kez gösterildi, Site toplam 1.022.471 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 20 kişi geziyor.

 Yenice İlçesi  360 Sanal Tur
 Karabük Organize Sanayi
360 Sanal Tur


 KARABÜK VALİLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI
Karabük ve Demirçelik Sempozyumu Safranbolu Saat Kulesi Sempozyumu Safranboluda Zamanın Renkleri Karabük Safranbolu El Sanatları Karabük Safranbolu Folkloru Karabük Tarihi
Karabük ve Yöresi Ağızları Mübadele ve Safranbolu Türkiyenin İlk Ağır Sanayi Kenti Karabük Karabük Safranbolu Gezi Rehberi Karabük Safranbolu Yemekleri Arşiv Belgelerinde Karabük(İndirmek İçin Tıklayınız!)
Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın!
 

Safranbolu Turizm